รวมไฟล์ pdf หลายๆไฟล์ใน ubuntu


เป็นวิธีจากบล็อกของคุณ Prach

gs -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOUTPUTFILE=output.pdf -dBATCH 1.pdf 2.pdf 3.pdf

เมื่อก่อนไม่รู้ใช้ pdftk (ต้องลงเพิ่มเอา)

แต่รู้สึกว่าคำสั่ง pdftk จะง่ายกว่า ฉะนั้นเก็บวิธีนี้ไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินแล้วกัน แบบเวลาเพิ่งลงเครื่องเสร็จแล้วต้องส่งงานด่วน 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: